ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
13 იანვარი 2020