ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
21 იანვარი 2020