ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
17 თებერვალი 2020