ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები

 

ათას ლარებში

 

 

   დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

1

   შემოსულობები

1094 094,4

1 043 916, 5

901 868,1

 

   შემოსავლები

1039 090,5   

1 009 839,6

853 437,4   

 

   არაფინანსური აქტივების კლება

53 775, 6

32 976,9

48 000,0

 

   ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

1 228,0

1 100,0  

430,7

 

   ვალდებულებების ზრდა

0,3

-    

 -

2

   გადასახდელები

1066 576,0

1 106 066,8

1 121 648,1

 

   ხარჯები

563 028,1

795 219,4

864 654,4   

 

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

188 778,7

301 195,4

240 944,1

 

   ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

311 668,5

-

-                    

 

   ვალდებულებების კლება

3 100,7

9 652,0

16 049,5

3

   ნაშთის ცვლილება

 27 518,4

-  62 150,3

-  219 780,0

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი (ZIP) 

                                                          ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2009 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2008 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2007 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2006 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2005 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2004 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2003 წლის ბიუჯეტი (ZIP)