ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები

 

ათას ლარებში

 

 

#

   დასახელება

2015 წლის აქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

1

   შემოსულობები

      907 425,4  

       808 226,0  

       801 302,0  

 

   შემოსავლები

      853 747,5  

       739 626,0  

       734 902,0  

 

   არაფინანსური აქტივების კლება

        35 004,7  

         67 000,0  

         65 000,0  

 

   ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

             673,2  

          1 600,0  

          1 400,0  

 

   ვალდებულებების ზრდა

        18 000,0  

                  -    

                  -    

2

   გადასახდელები

      935 780,7  

       847 926,0  

       801 302,0  

 

   ხარჯები

      632 766,0  

       635 981,6  

       563 591,3  

 

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

      216 380,4  

       124 248,0  

       128 014,8  

 

   ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

        67 898,3  

         78 638,8  

       103 283,4  

 

   ვალდებულებების კლება

        18 735,9  

          9 057,6  

          6 412,5  

3

   ნაშთის ცვლილება

    -  28 355,3  

    -  39 700,0  

               0,0  

 

 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2009 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2008 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2007 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2006 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2005 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2004 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2003 წლის ბიუჯეტი (ZIP)