ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები

 

ათას ლარებში

 

 

   დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

1

   შემოსულობები

855 436,5

1 052 185, 7

1 013 120,5

 

   შემოსავლები

787 200,7   

1 000 685,7

910 200,5

 

   არაფინანსური აქტივების კლება

66 194, 9

50 000,0

27 000,0

 

   ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

2 040,4

1 500,0  

1 100,0

 

   ვალდებულებების ზრდა

0,6

-    

 74 820,0

2

   გადასახდელები

825 933,4

1 086 863,6

1 075 270,8

 

   ხარჯები

580 885,5

570 785,6

717 213,3

 

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

111 741,6

200 794,2

344 646,4

 

   ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

128 911,1

311 916,4

-                    

 

   ვალდებულებების კლება

4 395,1

3 367,4

13 410,8

3

   ნაშთის ცვლილება

 29 503,2

-  34 677,9

-  62 150,3

 

 

                                                          ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2009 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2008 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2007 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2006 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2005 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2004 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2003 წლის ბიუჯეტი (ZIP)