სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია:

 

• სანებართვო-ანალიტიკური განყოფილება

• საგზაო მოძრაობის ორგანიზების განყოფილება

• საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ზედამხედველობის განყოფილება

• პარკირების ორგანიზების განყოფილება

• ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების და სამართლებრივი აქტების ექსპერტიზის განყოფილება