ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
21 თებერვალი 2023