ქვეპროგრამის დასახელება: კომუნალური სუბსიდირება

ქვეპროგრამის დასახელება: სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება: მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის დასახელება: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება

ქვეპროგრამის დასახელება: 100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება: სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებსა და მოწავლე–ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში სწავლების დაფინანსება

ქვეპროგრამის დასახელება: სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების ხელოვნების სკოლებში სწავლების დაფინანსება

ქვეპროგრამის დასახელება: სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების სპორტულ სკოლებსა და საცურაო აუზებზე სწავლების დაფინანსება

ქვეპროგრამის დასახელება: სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)

ქვეპროგრამის დასახელება: სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისთვის მედიკამენტების დაფინანსება

ქვეპროგრამის დასახელება: სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები

ქვეპროგრამის დასახელება: ომის ვეტერანთა დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება: მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის დასახელება: თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის დასახელება: სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება: ,,ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის დასახელება: სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება: სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება: შინმოვლის თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის დასახელება: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრაცია და თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფა