ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები

 

ათას ლარებში

 

 

   დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

1

   შემოსულობები

1 160 126,2

901 868, 1

1 123 092,6

 

   შემოსავლები

1 101 206,0   

853 437,4

1 073 949,4 

 

   არაფინანსური აქტივების კლება

57 300, 2

48 000,0

49 000,0

 

   ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

1 619,2

430,7  

143,2

 

   ვალდებულებების ზრდა

0,8

-    

 -

2

   გადასახდელები

1 002 542,4

1 121 648,1

1 192 526,8

 

   ხარჯები

710 069,2

847 449,1

 889 030,0

 

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

282 821,3

 258 149,5

287 889,2

 

 

     

 

   ვალდებულებების კლება

9 651,9

16 049,5 

15 607,6

3

   ნაშთის ცვლილება

 157 583,8

-  219 780,0

- 69 434,2 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი (ZIP) 

                                                          ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2009 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2008 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2007 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2006 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2005 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2004 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2003 წლის ბიუჯეტი (ZIP)