ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
07 თებერვალი 2017