ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
16 მაისი 2017