ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
27 იანვარი 2020