1. მოწვევა ინვესტორებისთვის კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაუმთავრებლობით დაზარალებული პირებისთვის საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის თაობაზე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი აწარმოებს ინვესტორთა შერჩევას ქ. თბილისში, ვაკის რაიონი, ძოწის ქუჩა N2-4-ის მიმდებარედ (ს/კ: 01.14.01.008.045) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (28 273 კვ. მ. ფართობი), საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მიზნით.

N01.14.01.008.045 საკდასტრო კოდით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტად (კ-2) განისაზღვრება არაუმეტეს 3.0. ამასთან, მოცემული ტერიტორიის სამშენებლოდ განვითარება უნდა განხორციელდეს განაშენიანების რეგულირების გეგმის (გრგ) დამუშავებით და    მასში (გრგ) წარმოდგენილი მტკიცე დასაბუთების საფუძველზე, განსაზღვრული ზონებით და პარამეტრებით.

დაინტერესებულმა პირებმა (ინვესტორებმა, დეველოპერებმა) დალუქული კონვერტით უნდა წარმოადგინონ განაცხადები, კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაუმთავრებლობით დაზარალებული პირებისთვის გადასაცემი ფართების არანაკლებ 10 000 კვ. მ. ოდენობის მითითებით (თეთრი კარკასის მდგომარეობით) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში არსებულ სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს მომსახურების სივრცეში (მის: ჟიული შარტავას ქ. N7).

დაინტერესებული მხარე ასევე ვალდებულია ქონების გადაცემის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებისას სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოში წარადგინოს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სასარგებლოდ 1 000 000 (ერთი მილიონი) ლარის ოდენობის უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, რომელიც გაცემული უნდა იყოს „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD)” წევრ ნებისმიერ ქვეყანაში ან/და საქართველოში ლიცენზირებული ბანკის მიერ. წინასამშენებლო გარანტიის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს გარანტიის გამცემი ბანკის სააქციო კაპიტალის 15 პროცენტს და რომლის მოქმედების ვადა უნდა განისაზღვროს საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე, შესაბამისი მშენებლობის ნებართვის აღებამდე, მაგრამ არანაკლებ ქონების გადაცემის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებიდან 1 (ერთი) წლის ვადით.

დაინტერესებულმა ინვესტორებმა (დეველოპერებმა), აგრეთვე, უნდა წარმოადგინონ ინფორმაცია სამშენებლო სფეროში მათი გამოცდილების შესახებ კერძოდ, რა სამშენებლო პროექტები აქვთ განხორციელებული სულ მცირე ბოლო სამი წლის განმავლობაში.

პროექტის ფარგლებში არ განიხილება იმ ინვესტორების (დეველოპერების) წინადადებები, რომელთაც არ აქვთ სამშენებლო სფეროში ოპერირების სულ მცირე 3 წლიანი გამოცდილება ან/და გარკვეული მიზეზების გამო, გაჩერებული აქვთ მიმდინარე სამშენებლო პროექტები.

ინტერესთა გამოხატვით დაინტერესებულ პირთა მიერ განაცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადად განსაზღვრულია 2019 წლის 27 სექტემბერი, 18:00 საათი.